Шпанівська сільська рада

Шпанівська ОТГ

Програма соціально економічного розвитку 2019 рік

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              рішення сесії

Шпанівської сільської ради

____ ____2018 №___

 

П Р О Г Р А М А

 

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ШПАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2019-2020 РОКИ

 

Шпанів 2018 рік

 

 

 

Зміст

 

 

 1. Розвиток реального сектору економіки.
 2. Підприємництво та регуляторна політика.
 3. Бюджетна і податкова політика.
 4. Соціальна сфера.
 5. Гуманітарна сфера.
 6. Органи місцевого самоврядування
 7. Регулювання земельних відносин
 8. Житлово-комунальне господарство
 9. Природокористування та безпека життєдіяльності
 10. Цивільний захист, забезпечення законності та правопорядку.
 11. Ризики та можливі перешкоди.

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку

Шпанівської сільської ради на 2019-2020 роки

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішень Шпанівської сільської та Великожитинської сільської рад утворена Шпанівська сільська рада (об’єднана територіальна громада) з центром у с. Шпанів. До складу Шпанівської сільської ради входять населені пункти: с.Шпанів, с.Бармаки, с.Великий Олексин, с.Великий Житин, с.Малий Олексин, с.Малий Житин, с.Зозів, с.Хотин, с.Ходоси. Чисельність населення громади становить 11611 чол.

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних закладів необхідно розробити чіткий план дій – Програму економічного і соціального розвитку Шпанівської сільської ради на 2019 рік (далі – Програма).

 Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про добровільне об’єднання громад», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» №1602-III від 23 березня 2000 року; постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами), та від 01.07.2016 №399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», а також нормативних актів з питань економічної та регіональної політики.

На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу сільський бюджет на 2019 рік приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Шпанівської сільської ради на 2019-2020 роки базується та враховує головні цілі та завдання, які будуть визначені «Стратегією розвитку Шпанівської сільської ради».

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі розвитку економіки Шпанівської сільської ради поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики сільської влади, критерії ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2019-2020 роки.

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку та наявних проблем, у Програмі визначено цілі, завдання соціальної та економічної політики на 2019-2020 роки. Програма визначає основні цілі та першочергові завдання на 2019-2020 роки, передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів з зазначенням джерел їх фінансування.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку на 2019-2020 роки.

Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчий комітет Шпанівської сільської ради.

За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Прогнозні кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

Програму погоджено та розглянуто на засіданнях постійних комісій сільської ради, розміщено в мережі Інтернет, доопрацьовано з урахуванням внесених пропозицій та зауважень.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та сільського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії сільської ради.

Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку Шпанівської сільської ради на 2019-2020 роки

Основними завданнями Програми є:

 • збереження кількості діючих підприємств та трудового потенціалу;
 • сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток;
 • підвищення рівня заробітної плати працівникам, зайнятим у галузях економіки, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
 • розширення телекомунікаційних послуг, якості житлово – комунальних послуг, покращення санітарно-екологічного стану та благоустрій населених пунктів, що входять до складу Шпанівської сільської ради;
 • забезпечення функціонування підприємств державного, комунального та приватного секторів економіки;
 • забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • забезпечення зростання дохідної частини сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
 • підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 • розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи;
 • ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності громади;
 • створення  та реалізація туристочно-рекреаційного кластеру;
 • підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 • забезпечення умов проживання в чистих, екологічно безпечних населених пунктах .

Успішне виконання Програми забезпечить:

 • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно-приватного партнерства, розширення інфраструктури підтримки бізнесу;
 • розвиток муніципальної інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів;
 • забезпечення наповнюваності сільського бюджету, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків;
 • підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, стабільність соціального захисту громадян, розвиток фізкультури і спорту;
 • створення комфортного для проживання середовища шляхом покращання екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

У 2019-2020 роках пріоритетними напрямками є:

в соціально - гуманітарній сфері:

 • гарантований соціальний захист населення ;
 • подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;
 • покращення якості життя дітей соціально вразливих груп;
 • подальше покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;
 • підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
 • капітальне будівництво та поточний ремонт вулично – дорожньої мережі Шпанівської сільської ради;
 • сприяння національно-патріотичному, культурному та духовному вихованню та самовихованню молоді;
 • забезпечення соціальних гарантій населення;
 • формування та розвиток здорового способу життя;
 • якісне надання медичої допомоги;
 • подальше реформування медичного обслуговування.

в сфері економіки:

 • впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для забезпечення конкурентоспроможності підприємств громади;
 • впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності громади, проведення постійного моніторингу енергоефективності комунальних об’єктів;
 • подальше формування позитивного інвестиційного іміджу громади;
 • здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування;
 • усунення зайвих регуляторних бар’єрів як мотивація для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу;
 • продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань;
 • розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури;
 • сприяння повній, продуктивній зайнятості населення;

в регулюванні земельних відносин та екологічному захисті:

 • упорядкування земельних відносин
 • реалізація в повній мірі заходів регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та місцевого екологічного плану дій по громаді, раціонального використання природних ресурсів;

в частині подальшого розвитку громадського суспільства:

 • забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування;
 • реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства;
 • подальше зміцнення законності та правопорядку.

підвищення якості життєзабезпечення людини

 • реконструкція мереж водопроводів та водовідведення;
 •  ремонт та будівництво доріг та тротуарів;
 • продовження реконструкції вуличного освітлення;
 •  підвищення санітарної культури серед жителів громади;
 •  озеленення населених пунктів;

......повна версія тут

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь