Шпанівська територіальна громада

Рівненського району Рівненської області

Публічний договір

Дата: 10.08.2022 15:59
Кількість переглядів: 88

                                                                                             Додаток 2

                                                              

                                                                                                                    до Правил надання послуг

    з поводження з побутовими відходами

 

 

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

с. Великий Житин
 

      10 серпня 2022р.  20__ р.

Комунальне підприємство «ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ» Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області в особі директора Богуславського Валентина Тимофійовича, що діє на підставі Розпорядження сільського голови від 01.03.2021 року № 51-К Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області та  Статуту підприємства, затвердженого рішенням Шпанівської сільської ради № 182 від 26.02.2021р. (далі - ВИКОНАВЕЦЬ), з однієї сторони, та Індивідуальний Споживач, який є співвласником багатоквартирного будинку, власником індивідуального (садибного) житлового будинку і приєднався до умов цього Договору згідно з пунктом 3 цього Договору (далі – СПОЖИВАЧ), з іншої сторони, уклали цей Договір про таке.

 

1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Цей Договір є Публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі - послуга) Споживачу. Цей Договір укладається сторонами відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.2.  Даний договір є Публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 (тридцять) днів з моменту розміщення на офіційному веб – сайті Шпанівської сільської ради: www.shpanivskaotg.gov.ua

                      1.3. Фактом приєднання Cпоживача до умов Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти Договір, зокрема надання Виконавцю підписаної Заяви-приєднання (додаток до Договору), сплата рахунка за надану послуги, факт отримання послуги.

 

2.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

        2.1. Виконавець зобов’язується надавати Споживачу послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором, на підставі Рішення виконавчого комітету Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області № 100 від 27.03.2019р. «Про визнання виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Шпанівської сільської ради Комунального підприємства «ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ»» та відповідно до Правил благоустрою території населеного пункту (Правила благоустрою населених пунктів Шпанівської сільської ради), розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених Рішенням № 534 від 23.08.2019р. сесії Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, які розміщені на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування, а саме на сайті Шпанівської сільської ради: www.shpanivskaotg.gov.ua

 

3.  ПЕРЕЛІК  ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами за контейнерною та безконтернейною схемою.

   3.2. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

 

4.  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  СПОЖИВАЧА

4.1.  Споживач має право на:

  1) отримання послуги по збору та вивезенню твердих побутових відходів;  

  2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього Договору або на зазначений Споживачем засіб зв’язку у Додатку 1 до цього договору, у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

 3) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 (тридцять) календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

4) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

         4.2.  Споживач зобов’язується:

1)  оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

2)  дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

3)  у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги, сплачувати пеню за кожен день прострочення платежу, відповідно до цього Договору;

4) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом                      30 (тридцяти) календарних днів від дня настання такої події;

5) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

6) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

7) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих побутових відходів, з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

5.  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  ВИКОНАВЦЯ

5.1.  Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену Договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) припинити/зупинити надання послуг у разі виникнення у Споживача заборгованості за попередньо отримані послуги у розмірі оплати за  (два) і більше календарні місяці;

4)  звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

5) отримувати інформацію від Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

5.2.  Виконавець зобов’язується:

1)  забезпечувати надання послуги зі збору та вивезення твердих побутових відходів;

2)  готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг, згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку Споживачеві  необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг;

4) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

5)  мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

6)  забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця.

6.  ЦІНА  ТА ПОРЯДОК  ОПЛАТИ  ПОСЛУГ

  6.1.  Споживач вносить однією сумою плату Виконавцю за надані послуги, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до законодавства;

  6.2.  Згідно з Рішенням виконавчого комітету Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області № 695 від 24.11.2021р. «Про затвердження тарифів на вивезення твердих побутових відходів КП «ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ»», тариф на послугу з вивезення 1 куб. метра твердих побутових відходів становить 140,96 грн.

При цьому вартість вивезення твердих побутових відходів за 1 особу:  

  - 15,65 грн. (для мешканців приватних будинків);

 - 14,55 грн. (для мешканців багатоквартирних будинків).

  6.3.  Розрахунковим періодом є календарний місяць.

  6.4.  Виконавець формує на підставі норм надання послуг рахунок на оплату послуг та надає такий рахунок Споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги. Рахунок надається шляхом надсилання СМС повідомлення на номер  мобільного телефону, зазначений Споживачем.  

  Також, як виняток, рахунок може надаватися Споживачу на паперовому носію.

  6.5. Споживач здійснює оплату за цим Договором щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

6.6. За бажанням Споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

Під час здійснення оплати Споживач зобов’язаний зазначити свій особовий рахунок; розрахунковий період, за який здійснюється оплата, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли Споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений Споживачем період виникла переплата, Виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості Споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

     6.7. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього Договору.

 

7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН  ЗА  ПОРУШЕННЯ  ДОГОВОРУ

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” та інших чинних нормативно – правових актів.

7.2. У разі несвоєчасного здійснення платежів Споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з наступного дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

7.3. Виконавець не робить перерахування вартості послуги за період, коли її неможливо було надати, у разі здійснення Споживачем будь – яких дій, що призвели до виникнення аварійних ситуацій та потребують проведення аварійно-відновних робіт, ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача та роблять неможливим надання в цей період послуги Виконавцем.

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

 

8.  ПОРЯДОК  І  УМОВИ  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ДО  ДОГОВОРУ,

 ЗОКРЕМА  ЩОДО  ЦІНИ  ПОСЛУГИ

 

     8.1. Виконавець має право вносити зміни до Договору. У разі внесення Виконавцем змін до Договору, крім зміни ціни Договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на веб-сайті органу місцевого самоврядування, а саме на веб – сайті Шпанівської сільської ради: www.shpanivskaotg.gov.ua

8.2. Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

8.3. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну цін/тарифів на послуги Виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам з посиланням на рішення відповідних органів, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця або органу місцевого самоврядування.

8.4. У разі зміни цін/тарифів протягом строку дії Договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця за посиланням: веб – сайті Шпанівської сільської ради: www.shpanivskaotg.gov.ua

 

9.  ФОРС – МАЖОРНІ  ОБСТАВИНИ

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

9.2. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, антитерористичні операції, страйки, блокади. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

 

10.  СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ,

ПОРЯДОК І УМОВИ  ПРОДОВЖЕННЯ ЙОГО ДІЇ  ТА  РОЗІРВАННЯ

 

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня акцептування його Споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

10.2. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього Договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

10.3.  Дія Договору припиняється у разі:

              -  закінчення строку, на який його укладено, якщо Сторони погодили припинення дії Договору;

            - смерті фізичної особи - Споживача (Виконавця);

  • прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом.

           - прийняття судом відповідного Рішення за позовом однієї зі Сторін.

  10.4. Припинення дії цього Договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

 

 

11.  ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.

            11.2. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим Договором, Споживач надсилає Виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього Договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що  передбачені цим Договором, на поштову адресу нерухомого майна Споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними Споживачем.

 

 

12.  РЕКВІЗИТИ  ВИКОНАВЦЯ

 

Комунальне підприємство «ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ» 

Шпанівської сільської ради Рівненського району

Рівненської області,

  • яке діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Шпанівської сільської ради № 182 від 26.02.2021р.
 

Код згідно з ЄДРПОУ:  42481922

 

Місцезнаходження:

35340, Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Житин, вул. Рівненська, буд. 76А

 

Банківський рахунок: UA 923052990000026009040705068

в АТ КБ «ПриватБанк»,

МФО: 305299

 

Номер телефону (вайбер): 068-899-92-37

 

Адреса електронної пошти: kp-vg@ukr.net

 

Офіційний веб – сайт органу місцевого самоврядування

Шпанівської сільської ради: www.shpanivskaotg.gov.ua

 

Директор

Комунального підприємства

«ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ»

 

Валентин Тимофійович БОГУСЛАВСЬКИЙ
        

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь